Faculty

Confirmed International Faculty

Dr. Ravishankar Rao Baikady
UK

Dr. Anand M Sardesai
UK

Dr. Janardhan Baliga
Singapore

Dr. Ajay Pandit
UK

Dr. Prashant Kakodkar
UK

Dr. Pallavi Lande - Marghade
UAE

Dr. Aarti Sharma
NY

Dr. Chandrashekhar Vaidyanath
UK

Dr. Meghna Sharma
UK

Dr. Subita Nobre
NZ